ഫിനാൻസ് സർവ്വീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022

5,000

ഫിനാൻസ് സർവ്വീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്
Duration
434 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

വരുമാനവും ചെലവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണമിടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകളുടെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗിൻ്റെ ഘടനയുടെയും ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നതിനു പുറമേ, ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പ്രസ്താവനകൾ, മൂല്യത്തകർച്ച വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ മുതലായവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും കോഴ്‌സ് നൽകുന്നു.
View More

INR 5,000

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 5000

Skills Covered

 • Banking & Finance
 • Securities Markets & Insurance Skills

Who is this course for?

Any Graduates

What to expect after the course

Upon completion of ഫിനാൻസ് സർവ്വീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Finance Service Executive

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • ESAF Microfinance & Investments (P) Ltd
Finance Manager

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • ESAF Microfinance & Investments (P) Ltd
Programme Assistant Finance

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • ESAF Microfinance & Investments (P) Ltd

Need Assistance?

FAQs

Yes, ESAF offers 100% placement to the successful candidates.

No, you need to complete the fee before the completion of the course.”

Yes, the course is designed in a way that it has 4 months theory class and 2 months internship program.

10 AM TO 4 PM(Flexible), Weekend classes are also available

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this ഫിനാൻസ് സർവ്വീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus