ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022

13,100

ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ
Duration
150 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification
 • NSDC & Sports & Fitness Sector Skill council (SPEFL-SC)

Course Overview

ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകനെ ജിം പരിശീലകൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിം കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് കോച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ റോളിലുള്ള വ്യക്തികൾ വിവിധ ഫിറ്റ്നസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശാരീരിക പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒരു ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശീലകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് ആരോഗ്യം നേടാനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആവശ്യമുള്ള ഫിറ്റ്‌നസ് ലെവലുകൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്നു.

View More

Key Topics

Cardiovascular Structure & Functions,Respiratory System Structure & Functions,Muscular and Skeletal System Structure & Functions,Energy System Structure & Functions

Principles of First Aid, First Aid Equipments in Exercise, CPR Technique & CPR Breathing

Application of Training Methods to Program Design, Resistance Training, Aerobic & Anaerobic Training,Health Screening and Fitness Appraisal
Flexibility, Agility, & Body Composition

Understanding OS and WHS,Following safety SOPs, Risk Management plans

INR 13,100

Investment

to secure your future
1 Single instalment

Rs 11790

Skills Covered

 • Identify & report all emergencies/accidents/safety breaches
 • Inspect activity area and equipment to ensure it is in safe/working condition
 • Maintain health and safety protocol during all activities
 • Inspect activity area & equipment
 • Prepare & explain training plan to trainee

Who is this course for?

Minimum Educational Qualification: Class XII

Minimum age: 17 Years

Certification

 • NSDC & Sports & Fitness Sector Skill council (SPEFL-SC)

Training Partners

 • Learnet Skills Ltd

What to expect after the course

Upon completion of ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Fitness coach

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Leading Gyms & Fitness Trainers
Gym Instructor

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Leading Gyms & Fitness Trainers
Fitness Coach

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Leading Gyms & Fitness Trainers

Need Assistance?

FAQs

1. Fitness Trainer

2. Gym Instructor

3. Fitness Coach

No. Placement assistance will be provided.

Minimum 700 Per month

1. Personal Trainer

2. Sports Coach

3. Sports Nutritionist

NSDC and Sports and Fitness Sector Skill Council

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the സ്പോർട്സ് industry through this ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus