ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ -എ 1

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 16 Jan, 2022 28 Mar, 2022

9,499

Apply Now
ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ -എ 1
Course Start Date
22 Jan, 2022
Application Dates
8 Nov, 2021 - 16 Jan, 2022
Duration
100 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • alliance-francaise
Certification
 • asap-logo

Course Overview

French Foreign Language offered by Alliance Francaise is a Level A1 course where a candidate with 18 years and above can enroll for the course. The course aids the candidate to recognize and use familiar words and simple phrases for concrete purposes. Can introduce himself or someone else. Can ask and answer basic questions about home, family, surroundings, etc. Can communicate in a basic way when the other person speaks slowly and clearly, and is ready to repeat or reformulate to help communication.

CLASS TIMING:

Monday to Thursday: 5 PM- 7:30 PM 
Monday to Friday: 10 AM-12:30 PM

Key Topics

Alphabet, Numbers, Family name & Given Name, Residence, Personal items, Classroom objects, Nationalities, Professions, Marital status (married / single), Countries & Cities, Hobbies, Family, Time, Prices, Weather / Climate, Date, Days of the week, Descriptions (small, big, old, young, etc), Colours, Seasons, and Places.

Personal subject pronouns, Tonic pronouns Present tense – State, Description, Common verbs: be, have, do, to be called, ER Verbs: to live, to work, to talk, Verb: to understand (I and You forms), Condionnal for politeness (I would like to), Interrogation (the 3 forms), Interrogative words: Do you, What do you, Interrogative pronouns: Where, When, How much, Interrogative adjectives (what), It is / This is / Here is, define and Indefinite articles, Zero article for professions, Cardinal numbers, Demonstrative adjectives, Masculine/Feminine & Singular/Plural, Agreement of Adjectives (for nationalities), Some descriptive adjectives (big, small, …),

Affirmative and Negative sentences, Negation (not), Possessive ‘s to show belonging Possessive adjectives, Partitive articles (of the), Adverbs of quantity (a few, a lot) Uncountable, Countable, Impersonal ‘it’ for the weather, Expressions of time (now, this morning, tomorrow), Expressions of time (days, months, seasons, year), Expressions of Place: go to / come from + a city or country; live in + a city or country, there is / There are

INR 9,499

Fee Structure

1 Single Payment

Rs 9499 (including GST)

2 Subsidy Details

50% Fee subsidy by NORKA Roots for any graduates or candidates currently pursuing graduation

Skills Covered

 • Improved Verbal and Spatial Abilities
 • Improved Attitude Toward the Target Language and Culture
 • Improved Memory Function (long & short-term)
 • Enhanced Creative Thinking Capacity
 • Better Memory
 • More Flexible and Creative Thinking

Who is this course for?

Candidate should be 18 years and above

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • alliance-francaise
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ -എ 1 course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Virtual Language Teaching

Expected Salary

300000 p.a.

Key Recruiters

  Translation & Proof Reading Career

  Expected Salary

  400000 p.a.

  Key Recruiters

   Content Writing in Foreign Languages

   Expected Salary

   300000 p.a.

   Key Recruiters

    Testimonials

    I am very happy to be part of French language A1 level course conducted by ASAP Kerala. The classes are organized in a manner where everyone gets the attention and it makes learning easier. I’m very happy that ASAP Kerala is providing such a wonderful platform for aspiring students and I’m looking forward for more such initiatives from ASAP Kerala.

    Anjana-K-Saju

    Anjana K Saju

    Student

    I am a French A1 student under ASAP. The course is really good. The instructor is approachable and welcomes all our doubts. I joined this course for the purpose of doing something different for my vacation but now I am very much interested in this language and wish to study further on this.

    Olivia-Vincent

    Olivia Vincent

    Student

    I joined this course just out of an interest to study a foreign language. I thought it will be very difficult to follow this different language. But the trainers teach in a very simple and effective way so that we are able to follow this new language very easily. With out no doubt, I am very proud to become a part of this skill development programme

    Sruthi.T.-P

    Sruthi.T. P

    Student
    കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കോഴ്സ് എനിക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശീലകർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിനു ASAP കേരളയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി.
    Reghu-Shankar

    രഘുശങ്കർ

    Student - Communicative English Trainer Course (NCVT) Community Skill Park, Kullakada, Kollam

    Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ -എ 1. Open up doors of opportunity into your future

    Apply Now

    You can write to us.

     The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

     Download Syllabus