ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്- A2

എല്ലാവര്ക്കും പഠിക്കാവുന്നത് 15 Aug, 2022

10,915

ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്- A2
Duration
120 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

പരിചിതവും ദൈനംദിനവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ലളിതമായ പാഠങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കോഴ്‌സ് പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കും. അലയൻസ് ഫ്രാങ്കെയ്‌സ് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ ലെവൽ A2 ആണ്, അതിൽ A1 സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം. പ്രധാന സെഗ്‌മെൻ്റുകളിൽ അവധിദിനങ്ങളും യാത്രകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, വിദേശവാസം, പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും, കുടുംബം, തലമുറയുടെ പ്രശ്നം, ജനസംഖ്യ, ജീവിതം, വീട്, വാർത്തകൾ, രാഷ്ട്രീയം, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ മുതലായവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
View More

Key Topics

 • Greetings
 • Alphabet + letters combination
 • Nationalities and countries
 • Professions
 • Numbers
 • Personal details (address, telephone number, email, age)
 • Filling a form
 • Describing a city (jobs and places)
 • Using a dictionary
 • Nouns
 • Feminine and masculine
 • Singular and plural
 • Verbs
 • Tenses
 • Adjectives
 • Prepositions
 • Cities of France
 • French-speaking countries
 • French names
 • Map of France
 • Speaking and listening
 • Role-plays
 • Pronunciation
 • Key sounds

INR 10,915

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 10915 (including GST)

Skills Covered

 • Verbal and spatial abilities
 • Memory function (long & short-term)
 • Creative thinking capacity

Who is this course for?

 • Candidates with A1 Certification
 • ASAP students with 60% internal marks

What to expect after the course

Upon completion of ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്- A2 course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Virtual Language Teaching

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

  Translation & Proof Reading Career

  Expected Salary

  • 400000 /- p.a.

  Key Recruiters

   Content Writing in Foreign Languages

   Expected Salary

   • 300000 /- p.a.

   Key Recruiters

    Need Assistance?

    FAQs

    Monday-Thursday

    5:00 PM – 7:30 PM

    No, a separate assessment fee will be charged, however, candidates can decide whether to undergo the assessment.

    No, however, we shall guide you with appropriate job roles.

    You can write to us.


     The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

     Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്- A2. Open up doors of opportunity into your future

     Request Callback


     Download Syllabus