ബേസിക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 20 Dec, 2021 1 Jan, 2022

3,977

ബേസിക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്
Course Start Date
27 Dec, 2021
Application Dates
10 Nov, 2021 - 20 Dec, 2021
Duration
100 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • asap-logo
Certification
 • British Council Logo

Course Overview

This module is chiefly intended to equip the students with soft skills that are vital for becoming successful in modern work environments. The course mainly addresses three key areas, which are communicative skills, soft skills and English language proficiency. This Module consists of Communication Skills in English for 100 hours. This course is exclusively for candidates from institutions associated with ASAP Kerala.

Key Topics

This module intends to help learners overcome their inhibitions in using the English language, to identify their strengths and develop abilities and aptitudes that are essential for successful social interaction and employability. It introduces students to some of the key aspects of Personal Skills, alternatively known as Life Skills.

This module on Social Skills focuses on developing a set of skills and positive qualities that are essential for success in personal, social, and professional spheres. They include our ability to understand and manage ourselves and communicate our ideas, thoughts, and feelings effectively. Communicative skills, both verbal and non-verbal, are vital components of social skills.

Organizational skills refer to the set of skills and strategies needed for successfully planning and completing various activities according to their importance and as per schedule. They are essential for achieving success in our profession as well as in all occupations. Organizational skills help us to become more efficient, punctual, disciplined, and productive.

Professional skills are specific technical and personal skills, needed for successful professional development. This module introduces the students to strategies that can assist in the acquisition of these skills. Also called hard skills and soft skills, these can be acquired by coaching and through constant practice.

This module contains systematic instructions for planning and presenting a project with an approach called project-based learning (PBL). In PBL, students explore real-world problems and challenges and develop cross-curriculum skills while working in small collaborative groups. Project-based learning is engaging and active, and is designed to give you self-direction and confidence through both team-based and independent work. In the process of completing your project, you will gain organizational and research skills, integrate technology into your work, and develop better communication with peers and adults.

INR 3,977

Fee Structure

1 One Time Payment

Rs 3977 including GST

Skills Covered

 • Self Confidence
 • Team Player
 • Communicative Skills
 • Interpersonal Skills
 • Time & Stress Management
 • Professional Skills

Who is this course for?

Candidates from the following backgrounds:11th,12th,Arts and Science colleges(ASAP Institutions)

Certification

 • British Council Logo

Training Partners

 • asap-logo

Testimonials

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കോഴ്സ് എനിക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശീലകർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിനു ASAP കേരളയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി.
Reghu-Shankar

രഘുശങ്കർ

Student - Communicative English Trainer Course (NCVT) Community Skill Park, Kullakada, Kollam

Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this ബേസിക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Open up doors of opportunity into your future

Need Assistance

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus