ബിസിനസ്സ് കറസ്പോൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ

ബിരുദം 31 Mar, 2023 1 May, 2023

12,750

ബിസിനസ്സ് കറസ്പോൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
174 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും വരാനിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ബാങ്ക്/എൻ.ബി.എഫ്‌.സിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ബിസിനസ് കറസ്‌പോണ്ടന്റുകളും ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുകളും. അൺബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കാനും ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിൽക്കാനും കിട്ടാക്കടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കാനും കോഴ്‌സ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, 70% പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉറപ്പും നൽകുന്നു.
View More

Key Topics

Educates the students about sales, marketing fields, executive and leadership management skills, consumer trends, market strategies, product management and market research in different industries

An in depth knowledge and practical experience about banking finance services and insurance.

 

 

 

INR 12,750

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Marketing skills
 • Digital Marketing skills
 • Sales skills
 • Soft skills & Public speaking
 • Documentation & Research skills

Who is this course for?

 • Male beneficiaries of age 26 and below, with minimum graduation in any stream are eligible for admission.
 • Interested female candidates can also apply

What to expect after the course

On completion of ബിസിനസ്സ് കറസ്പോൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Financial Inclusion officer

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 150000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Manappuram
 • Muthoot Capital Services Ltd
Sales officer

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 150000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Manappuram
 • Muthoot Capital Services Ltd
Business Correspondent & Business Facilitator

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 150000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Manappuram
 • Muthoot Capital Services Ltd
Insurance agent (fund investment and service

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 150000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Manappuram
 • Muthoot Capital Services Ltd
Junior Officer

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 150000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Manappuram
 • Muthoot Capital Services Ltd

Need Assistance

FAQs

o 70% placement assurance
o NSQF level 4 certification by NSDC
o Course provided by a leading NBFC – Manappuram Foundation
o Course conducted fully in offline mode with residential facility available near the training centre

The skill training includes training in domain subject, soft skill training and communicative English training. Advanced computer knowledge in MS office will be provided. External resource persons will be deployed to address the trainees for industrial awareness. Industrial visit will be arranged if possible. Training hours will be eight hours per day. Final Assessment will conducted as per the respective sector skill council guidelines. MIS will be maintained in the centre.
The training will be residential in nature and the cost of food and accommodation will be met by the candidates itself separately. Day scholars are also allowed as per the convenience of the trainees.

After successful skill training we provide placement assistance with minimum CTC of Rs 10,000/- in various NBFC and other institutions related to the domain subject. A maximum of three chances will be provided for attending interview to the trainees.

10:00 am to 3:00 pm

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this ബിസിനസ്സ് കറസ്പോൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus