മിക്സിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

12,780

മിക്സിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
350 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌

Course Overview

ബാൻബറി/മിക്സർ/നീഡർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മില്ലിലെ റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബാച്ചും അവസാന ബാച്ചും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന മിക്സിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയകൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു മിക്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, മനുഷ്യശക്തി, മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്സിംഗ് ഏരിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സൂപ്പർവൈസർ ഉത്തരവാദിയാണ്.
View More

Key Topics

This unit is about supervising the preparatory activities w.r.t. tools, equipment, machine, manpower, material and mixing area.

This unit is about supervising the mixing operation to prepare the master batch or final batch of rubber compound

This unit is about supervising operations which are carried out after the mixing operations.

This unit is about carrying out housekeeping activities

This unit is about carrying out reporting and documentation

This unit is about carrying out quality control activities

This unit is about problem identification and escalation

INR 12,780

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • Skills to Supervise the preparatory activities of rubber mixing.
 • Skills to Supervise rubber mixing operations.
 • Skills to Supervise post-rubber mixing activities.
 • Perform reporting and documentation for rubber mixing operations.
 • Perform quality checks on rubber compounds.

Who is this course for?

 • Minimum Educational Qualification- XII/Diploma/ITI/Graduate in Science
 • Maximum Educational Qualification- Post Graduation
 • Training (suggested but not mandatory)- Training on latest machines/equipment and human resource management

What to expect after the course

On completion of മിക്സിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Mixing Supervisor

Expected Salary

 • 150000 /- p.a.
 • 250000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MRF
 • Dolphin Rubbers
 • CEAT Tyres

Need Assistance

FAQs

Training centers are available in Trivandrum , Kozhikode, Ernakulam and Kottayam Districts.

Yes. 70% placement assurance is provided.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • DPM Unit Trivandrum

   District Programme Management Unit,
   Govt. Model Boys HSS,
   MG Radhakrishnan Rd,Housing Board,
   Thycaud,Thiruvananthapuram

  • DPM Unit Kozhikode

   District Programme Management Unit,
   GHSS Karaparamba,
   Karaparamba Jn, Mini Bypass Road,
   Kozhikode

  • DPM Unit Ernakulam

   District Programme Management Unit,
   CSP Kalamassery,HMT Colony,
   KINFRA Industrial Park,
   Kalamassery

  • DPM Unit Kottayam

   District Programme Management Unit,
   Government College Kottayam,
   Nattakom P.O,
   Kottayam

  Be a pioneer in the റബ്ബർ industry through this മിക്സിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus