മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം – ബേസിക്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

17,700

മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം – ബേസിക്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
198 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌

Course Overview

പ്രോട്ടോടൈപ്പിനും ടെസ്റ്റിംഗിനും മുമ്പായി ഭാഗങ്ങൾ, ഉപ അസംബ്ലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോ, എയ്‌റോ, പ്രതിരോധം, ഗതാഗതം, നിർമ്മാണം, വ്യാവസായിക/ മെഡിക്കൽ/ ഉപഭോക്തൃ ഉപകരണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

.

View More

INR 17,700

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 17700

Skills Covered

 • 2D-Drawing & 3D-Modeling with CAD
 • Prototyping & Design Analysis with FEA
 • Design Optimisation & Product Simulation by CAE
 • Design Validation & Manufacturing Drawing Release

Who is this course for?

 • Minimum second year B.Tech in Mechanical streams
 • Graduates and pursuing graduates (Mechanical stream) can attend the course
Apply Now

What to expect after the course

On completion of മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം – ബേസിക് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Design/CAE/CAD/Proto/Test engineers

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.
 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All Automobile, Aerospace, Manufacturing Industries
Test engineers

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.
 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All Automobile, Aerospace, Manufacturing Industries
CAE/CAD/Proto/ engineers

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.
 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All Automobile, Aerospace, Manufacturing Industries

Need Assistance

FAQs

Basic, Advanced and Application Level.

No. Practical classes are scheduled in offline mode. candidate has to report to the center on practical classes.

No. Those who will complete all 3 Modules and complete the B.Tech without back paper will be considered for the placement.

No. Software license will be provided by the Training Provider.

Out of 200 hours, 66 hours are self learning sessions.

 • Hardware requirement: Laptop with 4 GB RAM
 • Software requirement: dsynXPO (license will be provided by the TSP for 7 years)

Weekends 2.30 PM to 4. 30 PM (Flexible)

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • iNCAETEK L&D Center

   iNCAETEK L&D Center
   Trivandrum-10

   CONTACT DETAILS

   Gopikrishnan T

   Single Point of Contact

   8129401307

  • iNCAETEK Center

   iNCAETEK-SKC@RM,
   Near North Railway station, Cochin

   CONTACT DETAILS

   Gopikrishnan T

   Single Point of Contact

   8129401307

  Be a pioneer in the ഓട്ടോമോട്ടീവ് industry through this മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം – ബേസിക്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus