മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

52,073

മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
600 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification

Course Overview

പ്രോട്ടോടൈപ്പിനും ടെസ്റ്റിംഗിനും മുമ്പായി ഭാഗങ്ങളും ഉപ അസംബ്ലികളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഓട്ടോ, എയ്‌റോ, പ്രതിരോധം, ഗതാഗതം, നിർമ്മാണം, വ്യാവസായിക/ മെഡിക്കൽ/ ഉപഭോക്തൃ ഉപകരണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
View More

Key Topics

 Introduction to Engineering Graphics, Projection of Lines, Projection of Simple Solids, Sections of Solids, Development of Surfaces, Isometric Projection, Perspective Projection, Intersection of Solids, Freehand Sketching.

 

Sessions on Mechanical Design: Onshape & FreeCAD: – 2D Drawing : Basic 2D drawing of machine parts – 3D Modelling : Modelling of L Bow, Lamp, Combination spanner, Electric box, Book shelf, Bench vise, Trolley, X-Y Table, Projects 1, 2, 3.

Introduction to PLM – Design principles – Design for Strength, Stiffness, Durability, Thermal, Endurance and kinematics using Finite element analysis – Project in Virtual Product Development : Plan, Mechanical Design, FEA, Drawing for manufacturing.

 

Techniques of F.E. Meshing, FEM projects, Introduction to solvers, Optimization techniques, What-industry-wants, Basics of CFD & MBD, Working with solver decks (Crash/NVH), Regulations & Product readiness.

 

GD&T (basics), Mfg. Drawing Release, Manufacturing Engineering, Product & Process validation (DV/PV/PPV), Testing methods, Best practices.

 

Automotive Engineering practices – Video classes and Tutorials – Literature : Theory & Software – Virtual Internship over iNCAETEK’s dsynXPO Project Hub – 3D printing of project – Moulding session at industry – Project Management skills – Design contest – MeXdsyn project presentation – Viva-voce (PD experts) – Career orientation.

INR 52,073

Investment

to secure your future

Skills Covered

 • 1. Gain basic skills in Computer Aided Design methods and Computer Aided Engineering procedures
 • 2. Understand practical application of 2D drawing, 3D modeling, Design Analysis, Prototyping & Testing
 • 3. Have working knowledge and job skills in Product Development through CAD & CAE software
 • 4. Perform Product Design & Development project, following APQP technique of Product Development

Who is this course for?

Engineering students/graduates (Mechanical and allied streams)

Certification

 • Altair

Training Partners

 • iNCAETEK Solutions Private Limited

What to expect after the course

On completion of മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Design Engineer

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All automotive industries
Test Engineer

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All automotive industries
CAE, CAD Engineer

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • All automotive industries

Need Assistance

FAQs

No, practical classes are held offline. Candidates have to report to the training center for the practical sessions.

Placement will be provided to all candidates successfully completing the course.

198 sessions will be self learning sessions.

All Automotive, Aerospace manufacturing companies.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • iNCAETEK Center

   iNCAETEK-SKC@RM,
   Near North Railway station, Cochin

   CONTACT DETAILS

   Gopikrishnan T

   Single Point of Contact

   8129401307

  • iNCAETEK L&D Center

   iNCAETEK L&D Center
   Trivandrum-10

   CONTACT DETAILS

   Gopikrishnan T

   Single Point of Contact

   8129401307

  Be a pioneer in the ഓട്ടോമോട്ടീവ് industry through this മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus