മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേസ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

25,000

മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേസ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
12 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിലേയിംഗിലെ ആധുനിക ട്രെൻഡുകൾ, അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ, പവർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പഠിതാക്കൾക്കിടയിൽ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
View More

INR 25,000

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 25,000

Skills Covered

 • Designing and configuration
 • Fault detection
 • Testing

Who is this course for?

Professionals working on relay and protection, and power system

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA
Apply Now

Need Assistance

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material will be provided

Hostel facilities are available with AC and non-AC rooms at a reasonable cost. It is not included in the fee and needs to be availed additionally.

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

Yes, industries shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft.

Kindly use the ‘request callback’ option available on the course page for assistance.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback


  Download Syllabus