മോൾഡിങ്ങ്/ക്യൂറിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

12,780

മോൾഡിങ്ങ്/ക്യൂറിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
349 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification

Course Overview

റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മോൾഡിംഗും ക്യൂറിംഗും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യൂറിംഗ് ഏരിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒരു മോൾഡിംഗ് / ക്യൂറിംഗ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ഈ കോഴ്‌സ് നൽകുന്നു.
View More

Key Topics

This unit is about supervising the preparatory activities w.r.t. tools, equipment, machine, manpower, material and moulding/curing area.

 

 This unit is about supervising the moulding/curing operation.

This unit is about supervising operations which are carried out after the moulding/curing operations.

 

This unit is about carrying out housekeeping activities.

 

This unit is about carrying out reporting and documentation.

INR 12,780

Investment

to secure your future
1 EMI Available

Skills Covered

 • Supervise the preparatory activities for rubber moulding/curing.
 • Supervise the rubber moulding/curing operations.
 • Conduct post-moulding/curing supervisory operation.
 • Perform reporting and documentation for rubber moulding/curing supervisory operation.
 • Perform quality checks on rubber moulded/cured products.

Who is this course for?

 • Minimum Educational Qualification- XII/Diploma/ITI/Graduate in Science
 • Maximum Educational Qualification- Post Graduation
 • Training (suggested but not mandatory)- Training on latest machines/equipment and human resource management

Certification

 • Rubber Chemical and Petrochemical Skill Development Council

Training Partners

 • Rubber Chemical and Petrochemical Skill Development Council
Apply Now

What to expect after the course

On completion of മോൾഡിങ്ങ്/ക്യൂറിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Moulding/Curing Supervisor

Expected Salary

 • 150000 /- p.a.
 • 250000 /- p.a.

Key Recruiters

 • CEAT Tyres
 • MRF
 • Dolphin Rubbers

Need Assistance

FAQs

Training centers are available in Trivandrum , Kozhikode, Ernakulam and Kottayam Districts.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the റബ്ബർ industry through this മോൾഡിങ്ങ്/ക്യൂറിങ്ങ് സൂപ്പർവൈസർ. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus