യൂണിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് അസ്സോസിയേറ്റ്: ആർട്ടിസ്റ്റ്

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

29,500

യൂണിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് അസ്സോസിയേറ്റ്: ആർട്ടിസ്റ്റ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
200 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

ഗെയിമിംഗ്, ഫിലിം, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ (എ.ഇ.സി), എക്‌സ്‌.ആർ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിതാക്കളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനാണ് കോഴ്‌സ് വിപുലമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വ്യവസായ-അംഗീകൃത ക്രെഡൻഷ്യൽ നേടുന്നതിനും 2D, 3D ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്ട്രിയിൽ കരിയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ, ജോലി നേടാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കും.
View More

Key Topics

Different shaders such as varied components of the Shader Graph.

 • Global illumination
 • Light mapping
 • Baking
 • Reflection probe
 • Light probe
 • States
 • Parameters
 • Transitions
 • Blend trees

INR 29,500

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 29,500/- 

2 Certification cost

Unity certification is not compulsory, Certification cost not included in the total fees

Skills Covered

 • Lighting, cameras, materials and effects
 • Scene content design
 • Asset management

Who is this course for?

Class 12 pass-outs

Apply Now

What to expect after the course

On completion of യൂണിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് അസ്സോസിയേറ്റ്: ആർട്ടിസ്റ്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

3D Artist

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • XR Labs
 • Mu Studio
 • Toonz Animation
Technical Artist

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.
 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Toonz Animation
 • XR Labs
 • Mu Studio
Unity 3D designer

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.
 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Toonz Animation
 • XR Labs
 • Mu Studio

Need Assistance

FAQs

All Unity certifications are valid for two years, after which they need to be renewed.

The classes will be conducted offline at CSP Kalamassery.

No, an additional fee will be charged for the certification which needs to be paid later.

 • Unity Developer for AR/VR
 • Game Developer
 • Application Developer

No, You need to pay additional amount for certification.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് industry through this യൂണിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് അസ്സോസിയേറ്റ്: ആർട്ടിസ്റ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback


  Download Syllabus