റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പവർ സെക്ടർ

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

10,620

റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പവർ സെക്ടർ
Duration
12 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂട്ടിലിറ്റികളുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ സമീപനങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളുകൾ വഴി മതിയായ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ പഠിതാക്കളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
View More

INR 10,620

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 10,620

2 EMI

Rs 977.93 per month (tenure of 12 months)

Skills Covered

  • Clarity on roles

Who is this course for?

Executive Engineer, Assistant Engineer, Deputy Accountant Officer or an equivalent job role

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, working lunch and essential training material will be provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms at a reasonable cost. It is not included in the fee and can be availed additionally.

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

Yes, industries shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft.

Kindly use the ‘request callback’ option available on the course page for assistance.

You can write to us.


    The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

    Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പവർ സെക്ടർ. Open up doors of opportunity into your future

    Request Callback


    Download Syllabus