ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ II

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

33,335

ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ II
Duration
40 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

റെഡ് ഹാറ്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ II (RH134) റെഡ് ഹാറ്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ I(RH124)-ൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകൾക്ക് മുകളിലാണ് കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോളോ-ഓൺ കോഴ്സ് Red Hat® Enterprise Linux®-നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് (EX200) വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കുന്നു.
View More

Key Topics

Run commands more efficiently by using advanced features of the bash shell, shell scripts, and various utilities provided by Red Hat Enterprise Linux.

Schedule commands to run in the future – one-time or repeat

Improve system performance by setting tuning parameters and adjusting the scheduling priority of processes

Interpret and set access control lists (ACLs) on files to handle situations requiring complex user and group access permissions.

Protect and manage the security of a server by using SELinux

INR 33,335

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 33,335 (including certification fee and GST)

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Manage file systems and logical volumes
 • Access network file systems
 • Manage SELinux
 • Control firewalls
 • Perform troubleshooting tasks

Who is this course for?

 • BTech students (semester 3 and above, any branch)
 • Students who have completed Linux System Administration I

Certification

 • RedHat

Training Partners

 • RedHat

What to expect after the course

Upon completion of ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ II course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Linux Systems Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
 • TCS
 • HCL
Linux Support Systems Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 800000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Wipro
 • Accenture
 • IBM
Senior Systems Administrator

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Accenture
 • IBM
 • HCL

Need Assistance?

FAQs

All Redhat certifications are valid for three years, after which it needs to be renewed.

Linux certification massively increases the chances of landing a job. Graduates with Linux certification have a competitive edge over others.

The most popular Redhat certification track are Red Hat System Administration I, Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam, and Red Hat Certified Engineer Exam (RHCE)

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഐടി industry through this ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ II. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus