ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ III- ലിനക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ വിത്ത് ആൻസിബിൾ

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

33,335

ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ III- ലിനക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ വിത്ത് ആൻസിബിൾ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
40 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ധാരാളം സിസ്റ്റങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ കോഴ്‌സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊവിഷനിംഗ്, കോൺഫിഗറേഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ വിന്യാസം, ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് Ansible® ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് പഠിതാക്കളെ സജ്ജമാക്കുന്നു
View More

Key Topics

 • Describe Ansible concepts
 • Install Red Hat Ansible Engine

Configure Ansible to manage hosts and run ad-hoc Ansible commands.

Write Ansible Playbook and run it to automate tasks on multiple managed hosts

Write playbooks that use variables

Manage task control, handlers and task errors in Ansible Playbooks

INR 33,335

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 33,335 (inclusive of certification fee and GST)

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Installing Red Hat Ansible Automation Platform on control nodes
 • Creating and updating inventories of managed hosts and managing connections to them
 • Automating administration tasks with Ansible Playbooks and ad-hoc commands
 • Writing effective playbooks at scale
 • Protecting sensitive data used by Ansible Automation Platform with Ansible Vault

Who is this course for?

 • BTech students (4th semester and above)
 • Candidates must be Red Hat Certified System Administrators (Exam code: EX200)

Certification

 • RedHat

Training Partners

 • RedHat

What to expect after the course

On completion of ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ III- ലിനക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ വിത്ത് ആൻസിബിൾ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Linux Systems Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 700000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Wipro
 • Accenture
 • IBM
Senior Systems Administrator

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Accenture
 • TCS
 • Wipro

Need Assistance

FAQs

All Redhat certifications are valid for three years, after which they must be renewed.

Linux certification massively increases your chances of landing a job. Graduates with Linux certification have a competitive edge over others.

The most popular Redhat certification tracks are Red Hat System Administration I, Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam and Red Hat Certified Engineer Exam (RHCE).

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഐടി industry through this ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ III- ലിനക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ വിത്ത് ആൻസിബിൾ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus