വെയർഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

12,780

വെയർഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
350 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌

Course Overview

ഫൈനൽ ഫിനിഷ് സൂപ്പർവൈസറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രേഖയനുസരിച്ച് ബോണ്ടഡ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു വെയർഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ കോഴ്‌സ് വഴി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവ വെയർഹൗസുകളിൽ ഉചിതമായ നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭരിച്ച് ഏത് സമയത്തും സുഗമമായി അയക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
View More

Key Topics

Supervise equipment setup for the warehouse activities, arrange manpower for the warehouse activities, Supervise the work area preparation.

Supervise the rubber products warehousing activities,
Optimize resources utilization during rubber products warehousing activities.

Manage housekeeping preparatory activities,
Supervise housekeeping activities, Supervise post-housekeeping activities.

Prepare reports for reporting rubber products warehouse operations, Manage recording and documentation, Supervise information security requests.

Outline the need of quality control in a rubber warehouse, Prepare in-process inspection check sheet for rubber warehouse activities

Identify problems during rubber warehouse for smooth operations, Apply solutions to problems during rubber warehouse operation, Use hierarchy in a rubber product manufacturing organization for escalating the problems.

INR 12,780

Investment

to secure your future
1 Skill Loan and EMI Option available

Skills Covered

 • Organize manpower, tools, and equipment for warehouse activity.
 • Supervise warehouse activities.
 • Use housekeeping techniques for managing cleanliness at workplace.
 • Perform reporting and documentation for rubber mixing operations.
 • Use appropriate communication techniques at workplace.
 • Escalate the problem to appropriate authority.
 • Comply with the health, safety and security procedures stated by the organization.
 • Implement ethical and sustainable practices at workplace.

Who is this course for?

 • Minimum Educational Qualification- XII/Diploma/ITI/Graduate in Science
 • Maximum Educational Qualification- Post Graduation

What to expect after the course

On completion of വെയർഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Warehouse Supervisor

Expected Salary

 • 180000 /- p.a.
 • 240000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MRF
 • CEAT Tyres
 • Dolphin Rubbers
Warehouse Associate

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.
 • 200000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MRF
 • CEAT Tyres
 • Dolphin Rubbers

Need Assistance

FAQs

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • DPM Unit Trivandrum

   District Programme Management Unit,
   Govt. Model Boys HSS,
   MG Radhakrishnan Rd,Housing Board,
   Thycaud,Thiruvananthapuram

  • DPM Unit Kottayam

   District Programme Management Unit,
   Government College Kottayam,
   Nattakom P.O,
   Kottayam

  • DPM Unit Ernakulam

   District Programme Management Unit,
   CSP Kalamassery,HMT Colony,
   KINFRA Industrial Park,
   Kalamassery

  • DPM Unit Kozhikode

   District Programme Management Unit,
   GHSS Karaparamba,
   Karaparamba Jn, Mini Bypass Road,
   Kozhikode

  Be a pioneer in the റബ്ബർ industry through this വെയർഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus