സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി, റൂഫ് ടോപ്പ് എസ്.പി.വി പ്രോജക്ട്സ് & ഫ്ളോട്ടിങ്ങ് സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി

ഡിപ്ലോമ 15 Aug, 2022

5,900

സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി, റൂഫ് ടോപ്പ് എസ്.പി.വി പ്രോജക്ട്സ് & ഫ്ളോട്ടിങ്ങ് സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

സോളാർ റൂഫ്-ടോപ്പ് പ്രോജക്ടുകളിലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പി.വി സാങ്കേതികവിദ്യയിലും കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റാളേഷനും മറ്റ് അനുബന്ധ ജോലികളും കോഴ്‌സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് റൂം പരിശീലനം, ഹാൻഡ്-ഓൺ വർക്ക്, വ്യാവസായിക സന്ദർശനങ്ങൾ, പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്, സെമിനാറുകൾ, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
View More

INR 5,900

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 5900

Skills Covered

 • PV installation
 • Wiring and Termination of Solar PV

Who is this course for?

Students of Diploma in Electrical, Electronics, Mechanical and Instrumentation trades

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, the internship programme is designed for skill enhancement, and not for a specific job role.

No, the internship can be undertaken one week per month in four consecutive months.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി, റൂഫ് ടോപ്പ് എസ്.പി.വി പ്രോജക്ട്സ് & ഫ്ളോട്ടിങ്ങ് സോളാർ പി.വി ടെക്നോളജി. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus