സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ്- A2

എല്ലാവര്ക്കും പഠിക്കാവുന്നത് 31 Dec, 2021

42,480

സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ്- A2
Duration
180 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

ഈ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, സ്പാനിഷിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിന് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ലളിതമായ ശൈലികളും മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവരവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും താമസസ്ഥലം, വസ്‌തുക്കൾ, അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംവദിക്കാനും കഴിയും. കൂടെ സംസാരിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും സാവധാനത്തിലും വ്യക്തമായും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയിൽ ഇടപഴകാൻ കഴിയും.
View More

Key Topics

INR 42,480

Investment

to secure your future
1 Single Installment

Rs 42480(Including GST)

Skills Covered

 • Improved Verbal and Spatial Abilities
 • Improved Attitude Toward the Target Language and Culture
 • Improved Memory Function (long & short-term)
 • Enhanced Creative Thinking Capacity
 • Better Memory
 • More Flexible and Creative Thinking

Who is this course for?

Candidates with A1 Certification

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ്- A2. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus