സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ ഓ&എം ഓഫ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ ഓ&എം ഓഫ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ

Course Overview

നിലവിലുള്ള എല്ലാ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്കും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയ്ക്കും വേണ്ടി മികച്ച O&M ടെക്നിക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി മാനേജർമാർ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
View More

Key Topics

 • Site selection
 • Components
 • Layout
 • Hydraulic system
 • Reservoir
 • Storage capacity
 • Dams and Barrages
 • Surge tank
 • Power tunnels/channel,
 • Fore Bay and penstocks
 • Pressure surge shaft,
 • Tail race
 • Dewating of water conductor systems

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 15340

2 EMI

Rs 1,412.56 per month (tenure of 12 months)

Skills Covered

 • O&M of Hydro Power Plant components
 • Hydro Power Plant Simulator Training

Who is this course for?

Professionals working in Hydropower plants (junior and middle-level managers/ executives/officers)

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, lunch and essential training material are provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It has to be availed additionally.

Yes, Any industry shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft. May use the request callback option from the course page for the support.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ ഓ&എം ഓഫ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാൻ്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus