സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്‌ക്, താപ ഊർജം, ബയോമാസ്, ജിയോതെർമൽ, ടൈഡൽ, വേവ് എനർജി, ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകൾ, ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളിൽ കോഴ്‌സ് വിശദമായ വൈദഗ്ധ്യം നൽകും. എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളുടെയും ഗ്രിഡ് സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാൻ പഠിതാക്കളെ പ്രോഗ്രാം സജ്ജമാക്കും.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 15340

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Smart Grid in Integration of Renewable Energy and DSM
 • Renewable Energy Certificates
 • Grid Operation and balancing of Renewable Energy Power
 • Inter-Connection Standards of Distributed Generation
 • Renewable Energy Power Evacuation Issues

Who is this course for?

Engineers from State Electricity Boards/ Power Utilities/ Distribution Systems/ R&D organisations involved in the implementation of renewable source and their integration

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Refreshment, lunch and essential training material are provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It has to be availed additionally.

Yes, Any industry shall register their candidates in bulk by providing the required details of candidates offline. The fee shall be transferred through direct bank payment/ check or draft. May use the request callback option from the course page for the support.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സ്പെഷലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജീസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus