സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

5,274

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി
Duration
30 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Indian Institute of Banking and Finance
Certification
 • Indian Institute of Banking and Finance

Course Overview

നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, കേടുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ, അനധികൃത ആക്‌സസ് എന്നിവയിലെ പ്രൊഫഷണലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനാണ് കോഴ്‌സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സൈബർ സുരക്ഷാ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോട് ഉടനടി പ്രതികരിക്കുന്നതിനും കോഴ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കും.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ്

പുതുക്കിയ സിലബസിന് കീഴിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷകളും വിജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയ് 2017 മുതൽ "ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് കോഴ്സിനായി അപേക്ഷിക്കാം
o ഐടി സെക്യൂരിറ്റിയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷ (പുതുക്കിയ സിലബസ്)
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വഞ്ചനയും തടയുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷ (പുതുക്കിയ സിലബസ്)
o ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ബാങ്കറിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷ (പുതുക്കിയ സിലബസ്)
പരിഷ്‌ക്കരിച്ച സിലബസിന് കീഴിലുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 500/- രൂപയും നികുതിയും അടച്ച് DISA സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കണം.

View More

Key Topics

1. Introduction to Information Security

2. Corporate IT Security Policy

3. Organizational Security

a. Risk Assessment

b. Information Classification

4. Security Governance

a. Policies

b. Framework

c. Roles & Responsibilities

d. Compliance to Policies

e. Training & Awareness

f. Monitoring

5. Physical & Environmental Security

6. Hardware/ Software Security

7. Operational Security

8. Security Standards

9. Asset Classification and Control

10. Physical & Environmental Security Controls

11. Hardware/ Software Security Controls

a. Software Applications & Operating Systems

b. Databases

12. Computer Networks & Devices (wired & wireless technologies)

a. Security Solutions (IDS, IPS, Fire Wall, VPN etc.)

b. Logical c. Cryptography

13. Software Development & Maintenance

a. In-house development

b. Outsourcing

14. Security Threats overview

a. Network related

b. Internet/ Application

c. Non-Technical/ internal

d. Social Engineering

e. Espionage & embezzlement

f. Cyber Terrorism etc.

14. Overview of Computer Malwares

a. Overview

b. Policy

15. Detection & Prevention of Computer Malwares

16. Incident Management

17. Fault Tolerant Systems

18. Business Continuity & Disaster Recovery

20. IS Audit

a. Framework

b. Policies

c. Charter

d. Planning

e. Methodology

f. Audit Findings & Closure Procedures

21. Regulatory Compliances

a. Overview

b. Identification of compliances applicable

c. Review of Compliances

INR 5,274

Investment

to secure your future
1 First Installment

Training Fees: Rs 3386/- (Including GST)

2 Second Installment

Examination Fees: Rs 1888/- (Including GST)

Skills Covered

 • IT Security Overview
 • IT Security Controls
 • IT Security Threats
 • IS Audit & Regulatory Compliance

Who is this course for?

Graduate in any discipline (students pursuing graduation can also join)

Certification

 • Indian Institute of Banking and Finance

Training Partners

 • Indian Institute of Banking and Finance

What to expect after the course

Upon completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

IT security analyst/Cyber Security Analyst

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
 • Accenture
Security Specialist

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
 • Accenture
Incident Responder

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
 • Accenture

Need Assistance?

FAQs

DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA) Candidates who clear all the following three Certificate examinations under the revised syllabus will be given a “DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA)” from May 2017:

a) Certificate Examination in IT Security (Revised Syllabus)

b) Certificate Examination in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management (Revised Syllabus)

c) Certificate Examination in Information System Banker (Revised Syllabus)

Candidates who clear all the above three Certificates under revised syllabus will however have to apply for DISA certificate by paying Rs.500/- plus taxes as applicable.

REMOTE PROCTORED MODE
Remote proctoring allows candidates to take an examination at a location of his/her choice while ensuring the integrity of the examination. These systems require students to confirm their identity, and, during the examination, the system monitors students through video, mic, etc. looking for behavior that could indicate unfair practices (cheating). Examinations are conducted over internet using a Desktop/Laptop. Taking examination using any other device is not permitted e.g. mobile, tabs, etc.

Minimum marks for pass in the subject is 50 out of 100.

Examination will be conducted in English only.

(i) Question Paper will contain 120 objective type multiple choice questions for 100 marks.

(ii) The examination will be held in Online Mode only

(iii) There will NOT be negative marking for wrong answers.

The duration of the examination will be of 2 hours.

5:30 PM to 7:00 PM

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus