സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസിങ്ങ് ഡിസൈൻ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

19,187

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസിങ്ങ് ഡിസൈൻ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
175 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

പഠിതാക്കളെ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്യ, ഡിസൈൻ വ്യവസായത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്‌സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഡിസൈൻ തിങ്കിംഗ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡിസൈൻ, പ്രസൻ്റേഷൻ ഡിസൈൻ, ബ്രാൻഡ് ഐഡൻ്റിറ്റി ഡിസൈൻ എന്നിവയായിരിക്കും ഈ കോഴ്‌സിൻ്റെ പ്രത്യേകത.

ഈ കോഴ്സിന് 100% വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാണ്

View More

Key Topics

 • What is Design
 • Use of graphic design for marketing communication
 • Creative thinking approaches
 • Metacognitive skills
 • Semiotics of visual design
 • Elements of design
 • Principles of design
 • Basics of camera handling and framing technique

INR 19,187

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 19,187/-

2 EMI

Rs 1,766.78 per month (tenure of 12 months)

Skills Covered

 • Design and communication
 • Creative thinking approaches and metacognitive skills
 • Elements and principles of design
 • Research data for better storytelling
 • Marketing communication process, segmentation, targeting and advertising methods

Who is this course for?

Class 12 pass-outs/ VHSE or any other equivalent qualification

Apply Now

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസിങ്ങ് ഡിസൈൻ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Graphic Designer

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.
 • 550000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ernst &Young
 • TCS
 • Amazon
Creative Director

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 550000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Amazon
 • Ernst &Young
Design Director

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.
 • 550000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Amazon
 • Ernst &Young
 • TCS

Need Assistance

FAQs

Anyone who feels he is creative, as well as anyone interested in the creative sector and problem solving, is welcome. Because creativity is an acquired skill, anyone who receives sufficient instruction can become creative.

It depends on which section you choose; design is really a team sport, and all disciplines provide a variety of work opportunities.

We provide project-based training. Each session is a unique project that involves a challenge that students must answer with relevant software tools and methodologies.

I5 (Generation 8/9/10)
Windows 10
Ram 8/16 gb
HDD 500gb/1Tb
Graphics card 2 GB

You can write to us.


  Be a pioneer in the മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസിങ്ങ് ഡിസൈൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus