സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് (ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് )

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

20,000

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് (ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് )
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
1800 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌

Course Overview

ചൈൽഡ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റുമാർ സ്വകാര്യ വീടുകൾ മുതൽ ഫുൾ-സർവീസ് ഡേ കെയർ സെന്ററുകൾ വരെ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ശിശു സംരക്ഷണ സഹായിയുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മമാർക്കും കുടുംബത്തിനും പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ ചുമതലയിലുള്ള കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതവും സുഖപ്രദവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെന്നും വ്യക്തിഗത പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

View More

Key Topics

Module 1: Foundation Course (Childcare Assistant)
Module 2: Antenatal & Perinatal Care
Module 3: Essential Newborn care and Nutrition of Infants & Children
Module 4: Growth & Development

Module 5: Provide support with the daily activities & Basic needs of
Child
Module 6: Care of Special needs
Module 7: First Aid & Common Ailments
Module 8: Early Childhood Education

Module 9: Women & Self Safety
Module 10: Preparing Child for Social Interactions

INR 20,000

Investment

to secure your future
1 First Instalment

Before commencement of the course

2 Second Instalment

After 50% course progression

Skills Covered

 • Antenatal & Perinatal Care
 • Essential Newborn care and Nutrition of Infants & Children
 • Growth & Development Of Children
 • Provide support with the daily activities & Basic needs of Child
 • Care of a Special needs(pre-term and low birth weight baby)
 • First Aid & Common Ailments

Who is this course for?

Plus two pass outs with 18 years as age of entry

Apply Now

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് (ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ) course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Child care Assistant

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Child welfare Centers
 • Child Care Centers

Need Assistance

FAQs

Child Care Assistants work in a variety of settings, from private homes to full- service day care centers. The primary responsibility of a child care assistant is to provide support to mothers & family. Assistants work to ensure children under their charge are in a safe and comfortable environment and provided with personal care and attention.

Plus two pass outs
Minimum 18 years as age
Gender : Female candidates only need to apply

The candidate who successfully completes the course can join as Child care Assistant in private homes setting, Child care Centers, Child welfare Centers run by NGOs, corporate institution’s crèches and other places where such services are needed

Individuals at this job are responsible for helping & assisting mothers, educating them about diets, complication of pregnancy and special care post-delivery. They will be responsible early childhood characteristic from prenatal to kindergarten.

750 hours of Theory & 570 hours of Practical Classes and another 480 hours dedicated for internship.
Total number of hours – 1800 for the total course

Rs 20000/- (can be paid in two equal installments )

NSQF Level 5 Certification

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഹെൽത്ത്കെയർ industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് (ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ). Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus