സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022

32,922

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്
Duration
300 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification
 • Indian Institute of Architects

Course Overview

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ മേഖലയിലെ വളർന്നുവരുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിയായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരികയും വ്യത്യസ്‌ത പഠന രീതികളിലൂടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടം ഒറ്റയ്‌ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ പ്രൊഫഷണലാകാൻ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു.

View More

Key Topics

The course deals with color theory, form studies, articulation of surfaces and form studies, drawing concepts, effective usage of space, Architectural space requisites, lighting design materials used in interior elements, advanced drawing concepts.

Modelling and Rendering using, Autodesk Sketchbook, Autodesk 3Ds Max, V Ray CAD to create digital floor plans and interior drawings, and using an industry standard 3D software to create complete interiors.

INR 32,922

Investment

to secure your future
1 One time payment

Rs 32922

Skills Covered

 • Knowledge on space
 • Knowledge on line
 • Knowledge on form & light
 • Knowledge on color
 • Knowledge on texture and pattern

Who is this course for?

Diploma holders, Students currently pursuing graduation, Engineering Dropouts, ITI certificate holders (civil), Graduates of Fine Arts Colleges

Certification

 • Indian Institute of Architects

Training Partners

 • Kerala State Institute of Design

What to expect after the course

Upon completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Interior Designer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Godrej Interior
 • Urban Ladder
 • Livspace
Visual merchandiser

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • J.D. Hersey & Associates
 • Kirk Palmer & Associates

Need Assistance?

FAQs

The course is run completely in offline mode at KSID Campus, Chanthanathope, Kollam

Yes, there is pre-qualification test for registered candidates and those clearing the same shall be admitted for the course

ASAP has a placement cell, which keeps in touch with the industry related to interior design and also ASAP have sought assistance of Indian Institute of Architects in providing placement assistance

Course duration is 300hours, approximately 3 months with 5 hours per day

No, candidates from any stream satisfying eligibility criteria can join.

Course is rendered using Computer-aided design software. Modelling and rendering –
Autodesk Sketchbook, Autodesk 3Ds Max, V Ray .

An offline single batch is carried out across kerala at KSID Campus, Chanthanathope, Kollam.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the സിവിൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus