സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് ഫ്രോഡ് മാനേജ്‌മന്റ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

4,790

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് ഫ്രോഡ് മാനേജ്‌മന്റ്
Duration
24 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Indian Institute of Banking and Finance
Certification
 • Indian Institute of Banking and Finance

Course Overview

ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബാങ്കർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യം.

DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA)

Candidates who clear all the following three Certificate examinations under the revised syllabus will be given a "DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA)" certificate:


o Certificate Examination in IT Security (Revised Syllabus)
o Certificate Examination in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management (Revised Syllabus)
o Certificate Examination in Information System Banker (Revised Syllabus)


o DISA has been recognized as one of the qualification for system auditors. Huge scope awaits for DISA qualified professional. (3) For Internal Audits, audit firms with DISA qualified partners are preferred by the organisations. In employment also, DISA qualified members are in huge demand.

View More

Key Topics

1. Introduction to Cyber Crime: Concepts and Techniques

2. Channels of Cyber Crimes

3. Cyber Crime Methods

i) Stalking & Cyber Squatting

ii) Cyber Extortion & Cyber Cheating

iii) Cyber warfare & Cyber Terrorism

iv) Phishing & Hacking

4. Computer Insecurity

i) Internet Crime & Internet fraud

ii) User Failures & Causes

iii) Bank Failure

5. Computer Hackers

6. Computer Fraud Protection

i) Prevention Controls

ii) Detection Controls

iii) Mitigation Controls

iv) Encryption/ Decryption

7. Incident of Cyber crimes

i) Cyber Crime Reporting

ii) Cyber Crime Investigation

iii) Cyber Crime Management

iv) Evidence Collection & Chain of Custody

v) Cyber Crime Risk Management

vi) Cyber Forensics Electronic Transactions:

8. Online Transactions – (Concepts, Emerging Trends and Legal Implications)

9. Global Payment Processing

10. Payment Cards & Data Security

11. Electronic Card Frauds

i) ATM Cards

ii) Credit Cards

iii) Smart Cards Cyber Laws & Regulatory Compliance:

12. Cyber Law in India i) Information Technology Act – 2000

13. Electronic Transactions and Taxation Issues

14. Human traits

i) Associates

ii) Behavior

15. Regulatory Compliance

INR 4,790

Investment

to secure your future
1 First Installment

Training Fees: Rs 2902/- (Including GST)

2 Second Installment

Examination fees: Rs.1888/- (Including GST)

Skills Covered

 • Channels of Cyber Crimes
 • Online Transactions - (Concepts, Emerging Trends and Legal Implications)
 • Global Payment Processing
 • Payment Cards & Data Security
 • Electronic Card Frauds
 • Regulatory Compliance

Who is this course for?

Graduates in any discipline (students pursuing graduation can also join)

Certification

 • Indian Institute of Banking and Finance

Training Partners

 • Indian Institute of Banking and Finance

What to expect after the course

Upon completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് ഫ്രോഡ് മാനേജ്‌മന്റ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Financial Crime Manager

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Accenture
 • Barclays
Financial Crimes Investigator

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Accenture
 • Barclays
Financial Crime Analyst

Expected Salary

 • 600000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Accenture
 • Barclays

Need Assistance?

FAQs

DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA)
Candidates who clear all the following three Certificate examinations under the revised syllabus will be given a “DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM AUDIT (DISA)” from May 2017:

a) Certificate Examination in IT Security (Revised Syllabus)
b) Certificate Examination in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management (Revised Syllabus)
c) Certificate Examination in Information System Banker (Revised Syllabus)

Candidates who clear all the above three Certificates under revised syllabus will however have to apply for DISA certificate by paying Rs.500/- plus taxes as applicable.

REMOTE PROCTORED MODE
Remote proctoring allows candidates to take an examination at a location of his/her choice while ensuring the integrity of the examination. These systems require students to confirm their identity, and, during the examination, the system monitors students through video, mic, etc. looking for behavior that could indicate unfair practices (cheating). Examinations are conducted over internet using a Desktop/Laptop. Taking examination using any other device is not permitted e.g. mobile, tabs, etc.

Examination will be conducted in English only

Minimum marks for pass in the subject is 60 out of 100.

a) Question Paper will contain 120 objective type multiple choice questions for 100 marks.

b) The examination will be held in Online Mode only

c) There will NOT be negative marking for wrong answers.

The duration of the examination will be of 2 hours

5:30 PM to 7:00 PM

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് ഫ്രോഡ് മാനേജ്‌മന്റ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus