സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

6,478

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ്
Duration
45 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Indian Institute of Banking and Finance
Certification
 • Indian Institute of Banking and Finance

Course Overview

ഈ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് പ്രാക്ടീഷണർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ക്ലയൻ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വ്യക്തിഗത ക്ലയൻ്റുകളുടെ ട്രേഡ് ബില്ലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഉയർന്ന ധാർമ്മികവും പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരവും പുലർത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നേടാനും ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു

വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസസിന് (WMS) കീഴിൽ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റിൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടിയ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ്* നൽകും.

View More

Key Topics

o URC – Uniform Customs Rules for Collection

o URDG – Uniform Rules for Demand Guarantee

o URR 525 – Uniform Rules for Reimbursement

o Foreign Trade Policy 2015-2020.

o Customs Procedures – Imports/ Exports

o Role of FEDAI, EXIM Bank, ECGC

o Various facilities to Exporters and Importers including forfaiting and factoring.

o Counter trade and Merchanting trade; Theories of International Trade.

o Terms of Trade.

o Inco terms Meaning – Obligation of buyers and sellers

o Letter of Credit and UCPDC 600 – Meaning Parties to LC, Different types of LC, Mechanics of LC, Articles of UCPDC

o Exports • Pre Shipment – Credit • Post Shipment – Credit Imports • Bilateral trade, counter trade, high seas sales.

o Maritime frauds, modus operandi and prevention initiatives

o Buyers Credit • Suppliers Credit • Packing Credit • LIBOR

o Documents used in Trade – Bill of Exchange, Invoice, Bill of Lading, Airway Bill, Insurance Policy etc. Insurance including marine insurance.

INR 6,478

Investment

to secure your future
1 First Installment

Training Fees: Rs.4590/- (including GST)

2 Second Installment

Examination fees: Rs 1888/- (including GST)

Skills Covered

 • Bank to bank reimbursements under Documentary Credits ICC Brochure
 • WTO - Its Impact; Exchange Control/ relating to International Trade
 • International Finance - method of finance

Who is this course for?

Graduate in any discipline (students pursuing graduation can also attend)

Certification

 • Indian Institute of Banking and Finance

Training Partners

 • Indian Institute of Banking and Finance

What to expect after the course

Upon completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Practitioner/Analyst-Trade finance

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
Business Analyst with Trade Finance

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Reliance
 • IBM
Trade Finance officer

Expected Salary

 • 500000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Reliance
 • IBM

Need Assistance?

FAQs

REMOTE PROCTORED MODE
Remote proctoring allows candidates to take an examination at a location of his/her choice while ensuring the integrity of the examination. These systems require students to confirm their identity, and, during the examination, the system monitors students through video, mic, etc. looking for behaviour that could indicate unfair practices (cheating). Examinations are conducted over internet using a Desktop/Laptop. Taking examination using any other device is not permitted e.g. mobile, tabs, etc.

Minimum marks for pass in the subject is 60 out of 100.

Examination will be conducted in English only

(i) Question Paper will contain 120 objective type multiple choice questions for 100 marks.

(ii) The examination will be held in Online Mode only

(iii) There will NOT be negative marking for wrong answers.

 

The duration of the examination will be of 2 hours.

5:30 PM to 7:00 PM

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus