സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ എയ്ഡ്

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 31 Mar, 2023 1 May, 2023

20,000

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ എയ്ഡ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
1000 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌

Course Overview

സ്‌കൂളുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, സ്വകാര്യ കുടുംബങ്ങൾ, ശിശു സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തകനാണ് ശിശു സംരക്ഷണ സഹായി. വസ്ത്രധാരണം, ഭക്ഷണം നൽകൽ, കുളിക്കൽ, കളിയുടെ മേൽനോട്ടം എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ജോലികൾ അവൾ ചെയ്യുന്നു.

View More

Key Topics

Introduction to Childcare Aide programme ,Introduction to development of the child, Health and safety in childcare-I&II

Care of the infant and new mother, Care of the toddler, Care of school going children ,Internship

INR 20,000

Investment

to secure your future
1 First Instalment

Before the commencement of the course

2 Second Instalment

On completion of 50% of training

Skills Covered

 • Provide care, guidance and assist in healthy development of the children, meeting the early educational and emotional needs of the children.
 • Understand the physical and emotional requirements of the child like pain, hunger, fear etc.
 • Give each infant individual specialized attention each day, responding to each infant’s/ child’s specific needs.
 • Provide and assist in personal hygiene practices, including toileting issues as necessary.
 • Follow the developmental pattern of each child.
 • Report regarding the child’s development and well-being, discuss the child’s special needs or abilities.

Who is this course for?

 • 12th Pass Candidates
 • Minimum Age: 18 years
 • Female Candidates only
Apply Now

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ എയ്ഡ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Health Care Worker

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Child Care Institutions
 • Private Households
 • Schools

Need Assistance

FAQs

A child care aide is a trained and certified health-care worker who attends to children at schools, businesses, private households, and child care institutions. She performs a variety of tasks like such as dressing, feeding, bathing, and overseeing play

1. Bathing, feeding, dressing children and changing diapers etc.
2. Maintain a safe play environment, observe and monitor children’s play activities.
3. Sanitize toys and play equipment.
4. Communicate with children’s parents or guardians about daily activities, behaviors,
and related developmental issues.
5. Keep records on individual children, including daily observations and information about activities, meals served, and medications administered.
6. Support children’s emotional and social development of the child.
7. Identifies signs of emotional or developmental problems in children and report to parents or guardians.
8. Instruct children in acquiring healthy personal habits including hygiene and toilet habits

1. qualification : 12 pass
2. age : 18 years
3. gender : female candidates only

Total hours : 1000 hours (306 hours for theory,334 hours of practical and 360 hours of internship)

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഹെൽത്ത്കെയർ industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ എയ്ഡ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus