സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് & മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ്

ബിരുദം 31 Mar, 2023 1 May, 2023

28,733

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് & മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ്
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
254 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Cigma Medical Coding Academy
Certification
 • aapc

Course Overview

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രോഗനിർണയം, നടപടിക്രമങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെ യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽ ആൽഫാന്യൂമെറിക് കോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. രോഗനിർണ്ണയങ്ങളും പ്രൊസീജർ കോഡുകളും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഫിസിഷ്യന്റെ കുറിപ്പുകളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ലബോറട്ടറി, റേഡിയോളജിക് ഫലങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്.

കോഴ്‌സ് ഹൈലൈറ്റുകൾ:

 • കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 70% പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഉറപ്പ്.

View More

Key Topics

 • Anatomy and Medical Terminology
 • Introduction to HIM and Medical Coding
 • International Classification of Diseases (ICD) & Systematised Nomenclature of Medicine (SNOMED)
 • ICD 10 CM Diagnosis
 • CPT Coding
 • HCPCS Coding
 • Compliance and Regulatory
 • HR Training
 • CPC Exam preparation

INR 28,733

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Training Fee: Rs. 28733

Examination Fee: $642.60 (collected separately by CIGMA)

Skills Covered

 • Academic and clinical education in medical coding
 • Health record content, medical terminology, anatomy and physiology, and disease process
 • Treatments, medical supplies and implants
 • Functions of medical coding in health-care facilities

Who is this course for?

 • Post-graduates/ Graduates/ Diploma holders or those who’ve cleared an equivalent examination from a recognised Board or Council in life science, medical science and paramedical science.
 • Upper age limit is 30 years

Certification

 • aapc

Training Partners

 • Cigma Medical Coding Academy

Meet your Trainers

Apply Now

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് & മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Professional Medical Coder ( CERTIFIED )

Expected Salary

 • 360000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Episource
 • Advant edge healthcare solutions
Professional Medical Coder ( NOT CERTIFIED )

Expected Salary

 • 204000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Episource
 • Advant edge healthcare solutions

Need Assistance

FAQs

Post-graduates/ Graduates/ Diploma holders or those who’ve cleared an equivalent examination from a recognised Board or Council in life science, medical science and paramedical science.

Yes, 70% placement assurance is provided.

A device with a good internet connection (laptop preferred)

A 40% subsidy will be provided to the first 30 candidates who successfully complete the programme.

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഹെൽത്ത്കെയർ industry through this സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് & മെഡിക്കൽ ബില്ലിംഗ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus