സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ ആൻഡ് കോംബോണൻ്റ് സെലക്ഷൻ

ഡിപ്ലോമ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

51,024

സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ ആൻഡ് കോംബോണൻ്റ് സെലക്ഷൻ
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
168 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും വികസിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഈ കോഴ്‌സ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, ഇത് വിജയകരമായ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിനുള്ള മികച്ച വഴിയാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിപണി ആഘാതം, ഇവി മോട്ടോർ ഡിസൈൻ, പവർട്രെയിൻ കണക്കുകൂട്ടൽ, ഇവി ഡിസൈൻ, സെലക്ഷൻ മാനദണ്ഡം, ഇവി ബാറ്ററി പാക്ക് ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം, വെഹിക്കിൾ സിമുലേഷൻ തുടങ്ങിയ വശങ്ങൾ ഇത് ഈ കോഴ്സിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
View More

Key Topics

 • About EV Industry and Market Study
 • Designing Hood 
 • Automotive Safety 
 • Door Design

 

 • Basics of Hyper Mesh 
 • Introduction to LS-DYNA 
 • Vehicle Crash-worthiness  
 • Seat Belt Analysis

 

 • Introduction. 
 • Calculating Frontal Area 
 • Drag Calculation 
 • Drag Simulation

 

 • Introduction
 • Component Selection 
 • Motor 
 • Motor Simulation

 

 • Cell Types and Characteristics 
 • Battery Pack Design and Cell Sorting 
 • BMS Design and Architecture 
 • Battery Thermal Management and Its Simulation
 • Introduction to Regulations 
 • Static Tests 
 • Dynamic Tests 
 • Vehicle Component Testing & Hybrid Vehicle Retro fitment and Charging

 

 

 

INR 51,024

Investment

to secure your future
1 Skill Loan Available

Skills Covered

 • Electric Machine Design and Industry Prospects
 • Electric Vehicle Safety & Crash Worthiness
 • Design Aerodynamics
 • Powertrain Design and Selection
 • Energy Storage System
 • Homologation and Testing

Who is this course for?

Diploma/BE/B.Tech/Industry Professional ( ME,Auto,Mechatronics,EE,EEE,ECE,ECM,ENT,ETC)

Apply Now

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ ആൻഡ് കോംബോണൻ്റ് സെലക്ഷൻ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Product Engineer

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ather Energy
 • Hero Electric
 • MG Motors
Design Engineer

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ather Energy
 • Hero Electric
 • MG Motors
R&D Engineer

Expected Salary

 • 250000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ather Energy
 • Hero Electric
 • MG Motors

Need Assistance

FAQs

Yes , Eligibility for placement – 60% Marks in assignments, assessments and projects.The placement will be provided in companies like, Ather Energy, Hero Electric, MG Motors, Simple Energy, Bosch Group, Speedways and SMEV Associates/ Member Industries.

No. Live sessions will be scheduled in weekends

Yes. Only live sessions on weekends needs to be attended on time.

Yes, Internship with stipend will be provided.Location will be PAN India.

NX Cad, Catia, Hypermesh, LS Lyna, Ansys, Matlab Simulink

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഇലക്ട്രിക്ക് വെഹിക്കിൾ industry through this സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ ആൻഡ് കോംബോണൻ്റ് സെലക്ഷൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus