ഡിസൈൻ യുവർ ആർക്കിറ്റെക്റ്റ്ൽ കരിയർ – ആർക്കിറ്റെക്റ്റ്ൽ കരിയർ വെബ്ബിനാർ

8 Nov, 2021 7:30 pm 8 Nov, 2021 8:30 pm Online
ഡിസൈൻ യുവർ ആർക്കിറ്റെക്റ്റ്ൽ കരിയർ – ആർക്കിറ്റെക്റ്റ്ൽ കരിയർ വെബ്ബിനാർ

ASAP Kerala in association with Autodesk, is conducting a webinar on the topic, “Design Your Architectural career”. The webinar will handle various aspects of the Architectural ecosystem and the opportunities that are currently available in the world.

Resource Person:
Ms Akhila K Murali, Senior Engineer, Kirby Building Systems