ഇലക്‌ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ രണ്ട് എക്‌സലൻസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഐഎസ്‌ഐഇ ഇന്ത്യയുമായി അസാപ്-കേരളം ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

30 Mar, 2022 12:00 pm 30 Mar, 2022 2:00 pm ASAP HQ
ഇലക്‌ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ രണ്ട് എക്‌സലൻസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഐഎസ്‌ഐഇ ഇന്ത്യയുമായി അസാപ്-കേരളം ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു