ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് ടോക്ക് സീരീസ്

27 Nov, 2021 11:00 am 27 Nov, 2021 4:00 pm ഓൺലൈൻ
ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് ടോക്ക് സീരീസ്
CREDS (സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ ഡാറ്റാ സയൻസ്, IIT പാലക്കാട്), ASAP (അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള ഗവൺമെന്റ്) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ IIT പാലക്കാട്ടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് ടോക്ക് സീരീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഡാറ്റാ സയൻസ് ടോക്ക് സീരീസ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. മാസത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഒരു ടോക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട്. ടോക്ക് സീരീസ് ഓൺലൈനാണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്.

ഡാറ്റാ സയൻസിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായും സാങ്കേതികതകളുമായും വിപുലമായ ശ്രേണിയിലുള്ള ഡാറ്റാ സയൻസ് പ്രേമികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.


സംഭാഷണ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം:https://mlgiitpkd.github.io/dst.html