ഗ്രാബ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് ഇൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് – ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വെബ്ബിനാർ

6 Nov, 2021 7:00 pm 6 Nov, 2021 8:00 pm Online
ഗ്രാബ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് ഇൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്  – ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വെബ്ബിനാർ

Register yourself for the webinar on Business Analytics…!!!

ASAP Kerala is bringing you a golden opportunity to build a career in the Business Analytics Field…

Curvelogics and ASAP Kerala is launching a Business Analytics course for Students and Working Professionals to upgrade yourself and build a business analytics career by learning the latest trends in the Business Analytics..

Get certified from IIT Palakkad in Business Analytics…!!!!

Resource Person for the Webinar:
Mr Brijesh Madhavan, CEO, Curvelogics Pvt Ltd & Co Founder, Gnobiosys