റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇന്റെർണസ്

1 Apr, 2022

അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം (ASAP) കേരള ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

NOTE: തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്റേണുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആസ്ഥാനത്ത് ASAP കേരളയുടെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ ഏകീകൃത സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നൽകും.