ഓട്ടോമോട്ടീവ്

മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, നിർമ്മാണം, വിപണനം, വിൽപ്പന എന്നിവ ഓട്ടോമോട്ടീവ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.