റബ്ബർ

ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ച ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളും നിരവധി വൻകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വളർച്ചയും ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബറിന്റെ 25% മാത്രമാണ് പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബറിന്റെ കണക്ക്.