ലോജിസ്റ്റിക്

ഗതാഗതം, ഉപഭോക്തൃ സേവനം, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, വിവരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്, ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗ്ലോബൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.