സിവിൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ

2025 ഓടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല 11.72 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണായകമായ ഒരു ചാലകമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ വ്യവസായത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കൂടാതെ രാജ്യത്തിന് ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീവ്രമായ ശ്രദ്ധ ആസ്വദിക്കുന്നു. 2022 ഓടെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നിർമ്മാണ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.